Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych w dniu 11 lutego 2020 r.

W dniu 11 lutego 2020 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego.

Podczas spotkania strony uzgodniły ramowy plan tematów posiedzeń Zespołu w 2020 roku. Wśród proponowanej problematyki znalazły się między innymi kwestie: emerytur pomostowych, przeglądu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz oskładkowanie umów cywilnoprawnych.

W drugiej części posiedzenia członkowie Zespołu oraz zaproszeni goście omówili problemy związane z wygaszającym charakterem emerytur pomostowych. W niniejszej sprawie strona rządowa wyraziła stanowisko, zgodnie z którym powinno się podtrzymać wygaszanie wskazanych świadczeń.

Strona związkowa wyraziła sprzeciw wobec opinii strony rządowej odnosząc się jednocześnie do problemów pracowników związanych ze spełnieniem warunków uzyskania emerytur pomostowych. W tej kwestii szczególną uwagę zwrócono na konieczność rozwiązania stosunku pracy bez uprzedniej informacji ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na temat spełnienia pozostałych wymagań warunkujących nabycie świadczeń.

Strona pracodawców w kwestii niewygaszania emerytur pomostowych wyraziła chęć dyskusji. Jednocześnie przedstawiciele organizacji pracodawców odnieśli się do wzrostu wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne, które będzie konsekwencją utrzymania omawianego świadczenia. Jednocześnie pod rozwagę została poddana propozycja zmiany sposobu obliczania wysokości emerytur pomostowych.

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych w dniu 11 lutego 2020 r.Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych w dniu 11 lutego 2020 r.Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych w dniu 11 lutego 2020 r.Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych w dniu 11 lutego 2020 r.