Biuletyn: analizy, ekspertyzy, opracowania, nr 3/2016 (16) 
 
SPIS TREŚCI:
Wprowadzenie 
Wstęp: Dobro publiczne a zysk indywidualny w polityce publicznej – sprzeczności częściowo do pogodzenia 
Rozdział I. Elementy teorii działania zbiorowego: grupy inkluzywne, grupy ekskluzywne, ukryte grupy interesu 
Rozdział II. Rdzeń – wspólnota i zręby mitu założycielskiego ukrytej grupy interesu 
Przykładowe przesłanki biografi cznej empatii i dogmatyczności quasi-religijnej 
Rozdział III. Władza i peryferie – rozrost i ewolucja grupy ukrytej 
Rozdział IV. Wnioski i rekomendacje w odniesieniu do możliwości odblokowania dialogu środowiskowego 
Zakończenie 
Literatura 
 
Biuletyn: materiały z konferencji, nr 2/2016 (15) (DO POBRANIA)
 
W numerze:
Seminarium międzynarodowe „Zrównoważone zamówienia publiczne. Od kryterium najniższej ceny do monitorowania globalnego łańcucha dostaw” Warszawa, 15.03.2016 
Sustainable Public Procurement From tackling the problem of the lowest price criteria to monitoring global supply chains. Warsaw, March 15th, 2016 
 
Biuletyn: materiały z konferencji, nr 1/2016 (14)
 
W numerze:
Konferencja „Strefa euro – idea, praktyka, problemy i społeczny wymiar integracji” Warszawa, 8.12.2015 
Konferencja „Polityka społeczna wobec starzenia się i starości w Polsce w latach 2015–2035. Aspekty teoretyczne i praktyczne.” Warszawa, 22.01.2016 
Konferencja „Wyzwania modernizacji gospodarczej – doświadczenia historyczne” Warszawa, 28.01.2016 
Konferencja „Bezpieczeństwo i warunki pracy – w aspekcie aktywizacji zawodowej pracowników, z wyszczególnieniem osób niepełnosprawnych” Warszawa, 25.02.2016 

 Biuletyn: materiały z konferencji, nr 5/2015 (13)

W numerze:
Konferencja międzynarodowa  „Kwalifikacje i edukacja zawodowa – nowe wyzwania dla rynku pracy i dialogu społecznego” Warszawa, 8–9.10.2015 r. 
International Conference „Vocational qualifi cations and education – new challenges for the labour market and social dialogue” Warsaw, 8–9 October 2015  
Biuletyn: materiały z konferencji, nr 4/2015 (12) 
 
W numerze:
Konferencja „Równe szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy?”, 24.02.2015 
Konferencja „Efektywna polityka rodzinna – gwarantowane świadczenia czy selektywne wsparcie?”, 17.03.2015 
Konferencja „Strefa euro a rynek pracy w Polsce”, 08.04.2015 
Konferencja „Dualne kształcenie zawodowe o potrzebie społecznej umowy”, 12.05.2015 
Konferencja „Czy Polaków stać na dodatkowe ubezpieczenie emerytalne?”, 21.05.2015 
Konferencja „Ubezpieczenia społeczne w sferze euro”, 09.07.2015

Biuletyn: analizy, ekspertyzy, opracowania, nr 2-3/2015 (10-11)

Biuletyn: materiały z konferencji, nr 1/2015 (9) 

W numerze:
Konferencja „Kobiety na stanowiskach kierowniczych w sferze publicznej. Drogi do kariery”, 7.10.2014 r.
Konferencja „Janusowe oblicza rynku pracy”, 27.11.2014 r.
Jubileusz 20-lecia Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, 10.12.2014 r.
Konferencja „Zatrudnienie przyjazne rodzinie – doświadczenia międzynarodowe, realia polskie”, 22.01.2015 r.

Biuletyn: materiały z konferencji, nr 5/2014 (8) 
 
W numerze:
Konferencja: „Związki zawodowe – stan obecny i perspektywy na przyszłość” Warszawa, 13-14.06.2014 r. 
Conference: “Labour Unions – Current Situation and Future Perspectives” Warsaw, 13-14 June 2014 
 
Biuletyn: analizy, ekspertyzy, opracowania, nr 4/2014 (7)
 
W numerze:
Wpływ prawa pracy na rynek pracy, autor: prof. dr hab. Ludwik Florek 
Szara strefa w gospodarce – realny problem czy margines społeczno-ekonomiczny? autor: prof. dr hab. Marek Bednarski 
Pracownicy i pracodawcy na rynku pracy. Kto jest silniejszy? autor: prof. dr hab. Elżbieta Kryńska