25 listopada 2008 r. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"  zawarły umowę dotyczącą  stworzenia koncepcji wsparcia instytucjonalnego polskich uczestników dialogu społecznego w ramach realizacji projektu systemowego "Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznego".

Projekt był współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet V Dobre rządzenie. Działanie 5.5. Rozwój Dialogu Społecznego). Było to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie,  którego zadaniem było wypracowanie systemu wsparcia eksperckiego dla partnerów społecznych dialogu. Projekt miał przede wszystkim charakter badawczo-diagnostyczny. Wynikało to z faktu, że jak zgodnie przyznają wszyscy uczestnicy dialogu społecznego w Polsce, główną przyczyną jego nieefektywności  jest deficyt wiedzy eksperckiej oraz brak jasno zdefiniowanego i akceptowanego docelowego modelu instytucjonalnego polskiego systemu dialogu.  W związku z powyższym wśród najważniejszych działań znalazło się przeprowadzenie analizy stanu mechanizmów dialogu społecznego w Polsce, która stała się podstawą do sformułowania rekomendacji dla ich modyfikacji. Zbadano także potrzeby szkoleniowe uczestników dialogu społecznego na poziomie zakładowym, regionalnym i ogólnokrajowym. A odpowiedzią na nie było stworzenie odpowiedniego systemu kształcenia w zakresie dialogu społecznego. Ponadto, powstały także analizy modeli wsparcia, które funkcjonują w wybranych krajach UE oraz koncepcja wsparcia eksperckiego uczestników polskiego dialogu społecznego.

Projekt miał także część promocyjną. W jej ramach uruchomiono specjalną stale aktualizowaną, stronę internetową poświęconą dialogowi społecznemu www.dialog.gov.pl. Zorganizowano cztery konferencje tematyczne z udziałem teoretyków oraz praktyków przedmiotu. Działania trwały do grudnia 2009 r. i były wykonywane w ścisłej współpracy z przedstawicielami partnerów społecznych z Trójstronnej Komisji oraz ze środowiskiem eksperckim (stanowili oni skład Komitetu Sterującego projektem oraz Panelu Ekspertów).  

Bezpośrednimi adresatami/beneficjentami tego przedsięwzięcia były nie tylko reprezentatywne organizacje partnerów społecznych (wg ustawy o Trójstronnej Komisji Społeczno-Gospodarczej i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego), ale także inne organizacje związkowców i pracodawców oraz administracja publiczna szczebla centralnego i terytorialnego zaangażowana w prace w zakresie dialogu społecznego.

W ramach projektu do zadań Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” należały:

1.  Analiza wybranych modeli wsparcia uczestników dialogu społecznego w krajach UE.
2.  Wizyty studyjne.
3. Opracowanie koncepcji wsparcia instytucjonalnego polskich uczestników DS.
4. Opracowanie publikacji książkowej nt. wybranych modeli wsparcia uczestników DS, w krajach UE wraz z koncepcją wsparcia instytucjonalnego polskich uczestników DS.
5. Druk oraz dystrybucja publikacji książkowej.