Można dzisiaj odpowiedzialnie stwierdzić, że wszelakie doświadczenia nabyte w czasie ponad pięcioletniego funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego, stanowią dziś stabilny fundament do deliberacji, zawierania kompromisów i rozwoju dialogu społecznego, co pozytywnie zweryfikowało ówczesną potrzebę partnerów społecznych wobec zmian ustawowych.

Oddajemy w ręce czytelników zainteresowanych aktualną problematyką dialogu społecznego w Polsce, kolejną pozycję wydawniczą Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Publikacja niniejsza jest następną odsłoną rozważań i doświadczonych i młodych, aktywnych uczestników procesu dialogu, tym bardziej cenną, że stanowiącą niezależny pakiet poglądów partnerów społecznych, bardzo aktualnych wobec wyzwań współczesności.

Z życia dialogu - rzecz o zamówieniach publicznych

Kolejną publikacją przygotowaną przez CPS "Dialog" jest opracowanie traktujące o zamówieniach publicznych. Najważniejszym aktem prawnym, regulującym kwestie zamówień publicznych jest ustawa Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, regulującymi takie kwestie, jak np.: wzory ogłoszeń o zamówieniach, ustalanie średniego kursu złotego, ustalaniu progów czy kwotowych zamówień publicznych. W ubiegłym roku odbyła się także konferencja pt. "Zamówienia publiczne okiem Partnerów Społecznych", która była zorganizowana przez Radę Dialogu Społecznego, w niniejszym opracowaniu będą się mogli Państwo zapoznać ze szczegółowym przebiegiem tego bardzo ciekawego spotkania. 

PLIK DO POBRANIA

Opracowanie to dokonane przez kilku autorów ze środowiska partnerów społecznych nosi w sobie ściśle edukacyjny charakter, mając za cel główny pomóc zrozumieć nowym adeptom dialogu społecznego, wkraczającym ledwie w ten dynamiczny świat wielu trudnych pojęć i zagadnień. Dialog społeczny to punkt styczny często odmiennych interesów, poglądów i zadań, żeby w tym skomplikowanym procesie uczestniczyć aktywnie i twórczo, potrzebne jest podstawowe kompendium wiedzy o genezie, rozwoju i aktualnym stanie dialogu społecznego w Polsce. Książka ta, będąca praktycznym poradnikiem, może wydatnie skrócić dystans do pojęcia istoty dialogu społecznego w praktyce oraz do zrozumienia, z jak młodym i stale rozwijającym się procesem będziecie Państwo mieli do czynienia.

PLIK DO POBRANIA

Polityka społeczna w Polsce i w innych krajach przeżywała różne meandry, zarówno w sferze praktycznej, jak i teoretycznej. Pozostawała ona jednak zawsze wyrazem solidarności społecznej. W solidaryzmie społecznym widzi się bowiem nadzieję na zrównoważenie indywidualizmu, który jest wprawdzie podstawą gospodarki rynkowej ale jednocześnie stanowi zagrożenie dla wspólnych interesów i społecznej integracji. 
Wyrazem przeobrażeń polityki społecznej w sferze praktycznej są zmiany instytucjonalne, a w sferze teoretycznej – dyskusje programowe i metodologiczne. Jubileusz stulecia polityki społecznej w Polsce, oprócz wywoływania radosnych wzruszeń, skłania także do refleksji nad upływającym czasem, zachęca do zadumy i refleksji. Środowisko polityków społecznych zgromadzone w Komitecie Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN podjęło dyskusję nad dotychczasowymi osiągnięciami i wyzwaniami polityki społecznej. Próbuje się w niej znaleźć odpowiedź na pytanie: w jaki sposób współczesne państwo powinno realizować funkcje opiekuńcze wobec swoich obywateli w kontekście historycznych doświadczeń i nowych wyzwań? Dyskusje te pozwalają nam pełniej dostrzec nie tylko nowe wyzwania, ale i poszerzyć możliwości lepszego radzenia sobie z nimi. 
 
Piękną tradycją środowisk naukowych jest honorowanie swoich szczególnie zasłużonych przedstawicieli publikacją im dedykowanych ksiąg jubileuszowych. Jest to szczególna forma uznania, bo autorzy księgi, zwykle koledzy i uczniowie Jubilata, ofiarowują Mu to, co w nauce cenione jest szczególnie wysoko: owoce własnych badań i przemyśleń. 
Prezentowana księga jest wyrazem głębokiego szacunku i uznania środowiska naukowego dla Pani Profesor Bożeny Balcerzak-Paradowskiej, której badania i analizy koncentrują się na tym, co ma fundamentalne znaczenie dla każdego człowieka indywidualnie, ale również dla państwa i społeczeństwa – na rodzinie. Jest to obszar bardzo trudny do prowadzenia badań, bo wymaga podejścia interdyscyplinarnego. Niezbędna jest tu perspektywa polityki społecznej, socjologii, demografii, ekonomii, prawa. W swoich pracach Pani Profesor potrafi te wszystkie, jakże różne podejścia wykorzystać. Co więcej, robi to w taki sposób, że w efekcie otrzymujemy wszechstronny i jednocześnie spójny obraz badanego obiektu – rodziny. I to właśnie cecha szczególna Jej dorobku zawodowego, cieszącego się głębokim uznaniem w środowisku naukowym.
 

Kolejna publikacja Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” ma oprócz walorów kompetencyjności autorów i solidnej redakcji, wyjątkowy tym razem walor aktualności wobec dokonującej się zmiany jakościowej dialogu społecznego w Polsce. Analizy zawarte w niniejszej publikacji, w swojej różnorodności i odrębności punktów widzenia i ocen, wielowątkowo i trafnie oddają ducha dialogu czasu Trójstronnej Komisji na tle, powstałej ze wspólnej troski i wspólnej pracy, aktualnie utrwalającej się formuły Rady Dialogu Społecznego. Czytelnik będzie mógł z zainteresowaniem cofnąć się w czasie do zjawisk tyle znaczących, co nieco zatartych już w pamięci, jednocześnie zapoznając się z mechanizmami i perspektywami nowej fazy dialogu. Wydając nową książkę, wychodzimy z założenia, że o dialogu nigdy zbyt wiele.

PLIK DO POBRANIA