W dniu 24 czerwca 2024 r. odbyło się w formie stacjonarnej, posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego, z udziałem przedstawicieli Prezydenta RP; Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwa Edukacji Narodowej, członków Zespołu, zaproszonych gości oraz ekspertów. Obradom Przewodniczył Bartłomiej Mickiewicz (NSZZ „Solidarność”).

Porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Dyskusja nad wyzwaniami dla systemu usług publicznych w obszarze usług społecznych.
  3. Zakres działania podzespołu ds. edukacji i jego dalsze funkcjonowanie.
  4. Przegląd działania podzespołów działających w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS - referują Przewodniczący poszczególnych podzespołów.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

W trakcie debaty omówiono wyzwania, jakie napotyka system usług publicznych, zwłaszcza w obszarze usług społecznych. Ponadto w trakcie posiedzenia wybrano Sławomira Broniarza (OPZZ; ZNP) na przewodniczącego Podzespołu ds. edukacji oraz wysłuchano sprawozdań Przewodniczących Podzespołów, które dotychczas działają w obrębie Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS. Sprawozdania obejmowały najważniejsze informacje związane z bieżącymi pracami Podzespołów.

Posiedzenie ZP ds. usług publicznych, 24.06.2024 r.Posiedzenie ZP ds. usług publicznych, 24.06.2024 r.Posiedzenie ZP ds. usług publicznych, 24.06.2024 r.